Inloggen - Inschrijven

Volg Skynet Blogs op

and

1.Algemeenheden

 • 1.1.Aanvaarding van de voorwaarden
  • 1.1.1.Door het enkele feit als Blogger een Blog te creëren of als Bezoeker Inhoud te plaatsen in een Blog aanvaardt u de onderhavige Gebruiksvoorwaarden na te leven.
  • 1.1.2.Proximus behoudt zich het recht voor om geheel of gedeeltelijk de onderhavige gebruiksvoorwaarden te wijzigen. In onderhavig geval zal Proximus u via elektronische weg hiervan verwittigen. Door het feit dat u vervolgens de Blogs verder gebruikt, wordt u geacht de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard.
 • 1.2.Definities
  • 1.2.1.Blog: Evolutieve webpagina gecreëerd door een Blogger vanuit www.skynet.be en gehost onder http://blogname.skynetblogs.be.
  • 1.2.2.Blogger : Elke persoon die een Blog creëert door gebruik te maken van de tool voor de creatie van Blogs ontwikkeld en ter beschikking gesteld door Proximus.
  • 1.2.3.Blogosfeer : Het geheel van Blogs gehost onder de url naam_van_uw_blog.skynetblogs.be.
  • 1.2.4Inhoud : Elk gegeven onder eender welke vorm (teksten, foto´s, afbeeldingen, geluiden, links ...) die door de Blogger of door Bezoekers in de Blog worden geplaatst.
  • 1.2.5.Dienst : Het geheel van door Proximus geleverde prestaties die het de Bloggers mogelijk maken hun Blog te creëren en de Bezoekers toelaten aan de Blogosfeer deel te nemen.
  • 1.2.6.Bezoeker : Elke persoon die de Blogs bezoekt en er Inhoud op plaatst onder de vorm van reacties.
  • 1.2.7.Proximus : Naamloze vennootschap van publiek recht met zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27.
 • 1.3Beschrijving van de Dienst
  • 1.3.1.Proximus stelt een informaticatool voor die het voor elke persoon mogelijk maakt één of meerdere Blogs te creëren en te updaten, dit volgens een gestandaardiseerde vorm en structuur. Proximus biedt de hiernavermelde functionaliteiten aan:
   • -Een onthaalpagina die de Dienst voorstelt.
   • -Gratis hosting van de Blogs onder de url naam_van_uw_blog.skynetblogs.be
   • -De tools noodzakelijk voor de creatie van één of meerdere Blogs.
   • -Ingebouwde grafische templates.
   • -De interface die de update van de Blog(s) mogelijk maakt.
   • -De mogelijkheid om afbeeldingen in de Blog(s) in te lassen, met een maximum van 100 kilobytes per aangebrachte afbeelding en van 10 megabytes per Blog.
  • 1.3.2.Toegang tot de Blogosfeer is onrechtstreeks mogelijk via de site http://www.skynet.be, en rechtstreeks via de url naam_van_uw_blog.skynetblogs.be
 • 1.4.Bescherming van de privacy
  • 1.4.1.Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de databanken van Proximus en worden verwerkt met het oog op de goede werking van de Blogosfeer, zodat u wij u de newsletters van Proximus kunnen doorsturen.
  • 1.4.2.Mits een gedateerde en ondertekende aanvraag met in bijlage een kopie van uw identiteitskaart kan u gratis communicatie verkrijgen van de u betreffende persoonsgegevens en kan u eveneens correcties aanbrengen van de gegevens die onjuist, onvolledig of irrelevant zouden zijn.
 • 1.5.Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank in geval van geschil
  • 1.5.1.De Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
  • 1.5.2.Voor alle geschillen met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van de onderhavige Voorwaarden, die niet in der minne kunnen worden geregeld, zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

2.Rechten, verplichtingen en aansprakelijkheid van de Blogger en van de Bezoeker

 • 2.1.Ongeoorloofde, schadelijke of ongewenste inhoud U verbindt zich ertoe als Blogger of Bezoeker:
  • om niets te publiceren dat in strijd is met de goede zeden, de openbare orde of de geldende wetgeving of dat kan worden beschouwd als een aansporing om misdrijven of delicten te plegen;
  • om geen blog te creëren of inhoud te publiceren die een inbreuk vormt op de intellectuele rechten van derden;
  • om geen blog te creëren die afbreuk doet aan de inachtneming van de privacy of het imago van derden;
  • om geen blog te creëren of inhoud te publiceren met een onterend, kwetsend, bedreigend, lasterlijk of vals karakter ten aanzien van wie ook;
  • om geen blog te creëren of inhoud te publiceren van racistische, xenofobe of revisonistische aard of die aanspoort tot discriminatie, haat, geweld ten aanzien van een persoon wegens zijn etnische afkomst, zijn geloof, zijn seksuele geaardheid, zijn huidskleur, zijn voorouders of zijn nationaliteit;
  • om geen blog te creëren of inhoud te publiceren van pornografische of obscene aard. Skynet laat de publicatie van erotische inhoud ENKEL toe op een Blog van de categorie « +18 » EN op voorwaarde dat dat geen geslachtsorganen zichtbaar zijn;
  • om geen reclame te maken voor aanbiedingen van seksuele aard;
  • om geen bericht te sturen van publicitaire aard of geen kettingbrief te sturen zonder het voorafgaandelijk akkoord van de bestemmelingen (spam);
  • om geen kwaadaardige software ("malwares") te verspreiden, geen profiel te creëren of geen berichten te publiceren die schade toebrengen aan de computersystemen en/of aan de gegevens die ze bevatten of teneinde frauduleus toegang te krijgen tot vertrouwelijke gegevens;
  • om in een blog geen berichten te posten die geen enkel verband houden met het onderwerp dat wordt behandeld door de betreffende blog, dit met als enige doel de Blogger en/of zijn Bezoekers lastig te vallen.
 • 2.2.Grafisme U verbindt zich ertoe de grafische elementen eigen aan Proximus of het merk Skynet niet te wijzigen of te schrappen (in het bijzonder de header, de banner en het logo).
 • 2.3.Identificatie en contactadres van de blogger In geval van klacht betreffende de inhoud van uw Blog, is het noodzakelijk dat Skynet u snel kan contacteren : indien uw gegevens wijzigen, dient u dit onmiddellijk aan Skynet mee te delen en uw Account te wijzigen. Indien u ons uw nieuwe gegevens niet onmiddellijk meedeelt, zullen de kennisgevingen aan uw oude adres als geldig worden beschouwd.
 • 2.4.Aansprakelijkheid van de Blogger
  • 2.4.1.Als Blogger bent u als enige aansprakelijk voor de Inhoud die u op uw Blog plaatste. Deze inhoud dient niet enkel conform te zijn met de principes bepaald in artikel 2.1 van de onderhavige Gebruiksvoorwaarden, maar dient eveneens regelmatig het voorwerp uit te maken van een update (vooral indien deze kritiek bevat betreffende de activiteiten van derden).
  • 2.4.2.U bent eveneens in de eerste plaats aansprakelijk voor de Inhoud die door Bezoekers op uw Blog wordt geplaatst. U dient bijgevolg toezicht te houden op de Inhoud die door Bezoekers wordt geplaatst en ervoor te zorgen dat de in artikel 2.1 van de onderhavige Gebruiksvoorwaarden bepaalde regels strikt worden nageleefd. Indien u geen risico´s wil nemen, maakt de informaticatool die u ter beschikking wordt gesteld het mogelijk niet toe te laten dat Inhoud door Bezoekers wordt toegevoegd.

3.Rechten, verplichtingen en aansprakelijkheid van Skynet

 • 3.1.Proximus verbindt zich ertoe alle redelijke middelen aan te wenden waarover het beschikt om u de mogelijkheid te bieden 7 dagen op 7, 24 uur op 24 van deze dienst gebruik te maken. Proximus kan evenwel niet garanderen dat geen onderbreking of defect optreedt in de werking van de Dienst en kan evenmin de integriteit van de gegevens waarborgen die door haar in het kader van de Dienst worden gehost.
 • 3.2.In geval van panne, overbelasting of slechte werking van de Dienst of van elke andere dienst of infrastructuur van Proximus, behoudt Proximus zich het recht voor om het gebruik van de Dienst te beperken of te onderbreken, dit zonder voorafgaandelijke kennisgeving en zonder dat een schadeloosstelling verschuldigd is.
 • 3.3.Proximus behoudt zich het recht voor om, zonder het voorafgaandelijk en uitdrukkelijk akkoord van de betrokken bloggers, uittreksels van de inhoud van bepaalde Skynet Blogs op het portaal van Skynet.be te reproduceren. Een hyperlink zal de lezer steeds naar de Blog leiden waarvan de inhoud werd gereproduceerd. Proximus mag op elk ogenblik, zonder voorafgaandelijke kennisgeving en zonder schadeloosstelling, een einde stellen aan de promotie van een Blog.
 • 3.4.Proximus is in geen geval verantwoordelijk ten aanzien van de Bloggers of de Bezoekers voor de veroorzaakte schade, gedeeltelijk of in zijn geheel, door de Inhoud die door één van de Bloggers of door een Bezoeker wordt geleverd (zoals bestanden die bugs, virussen of andere informaticaproblemen veroorzaken of Inhoud bevatten die de rechten van derden schaadt), of voor elke andere handeling door Bloggers, Bezoekers of van derden.
 • 3.5.Proximus behoudt zich het recht voor om het geheel of een deel van een blog die niet conform is met de onderhavige Gebruiksvoorwaarden (of waarbij de titularis deze voorwaarden niet naleeft), of de betreffende Inhoud al dan niet beschermd is door een intellectueel eigendomsrecht, ontoegankelijk te maken of zelfs te schrappen, dit zonder voorafgaandelijke kennisgeving en zonder enige schadeloosstelling.
 • 3.6.Proximus behoudt zich het recht voor om de Bloggers die de onderhavige Gebruiksvoorwaarden niet naleven, van de Dienst te bannen.
 • 3.7.Proximus behoudt zich het recht voor om de Dienst te wijzigen of te beëindigen, zonder dat een schadeloosstelling verschuldigd is.

4.Toepasselijke procedure in geval van klacht betreffende de inhoud van een Blog

 • 4.1.U kan klikken in de rechterbovenhoek van de site http://blogs.skynet.be, op lijkt een blog u illegaal? indien u ons wil meedelen dat in een blog of een deel van een blog die door Skynet gehost volgens u de onderhavige Gebruiksvoorwaarden niet nageleefd worden.
  U vindt bovendien op elke Skynet Blog een link "Ongeooroofde blog ?" in de menubar bovenaan.
 • 4.2.Wat uw eigen blog betreft, dient u onmiddellijk elke klacht, aanspraak of actie vanwege derden betreffende de op uw blog gepubliceerde inhoud aan Proximus kenbaar te maken (via het formulier van de Klantendienst dat online beschikbaar is: http://www.skynet.be/apropos/contactez-nous of http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica ) en onverwijld te antwoorden op de vragen naar informatie die Proximus aan u zou richten.
 • 4.3.Indien Proximus van oordeel is dat een klacht betreffende uw blog kennelijk gegrond is en/of indien u niet onmiddellijk reageert op de kennisgevingen en/of vragen naar informatie die u worden toegestuurd, kan Proximus beslissen om te verhinderen dat uw Blog verder rechtstreeks toegankelijk is voor het publiek. Vanaf dat ogenblijk hebben de Bezoekers geen toegang meer tot de Blog, tenzij ze de overeenkomstige URL kennen of bewaard hebben. De betreffende Blog wordt trouwens niet meer opgenomen in de lijst van de Meest recente updates, in de Index en in de Top 30. De toepassing van deze maatregel wordt per e-mail aan de Blogger bekendgemaakt.
 • 4.4.U verbindt zich ertoe onverwijld alle door u of door de Bezoekers van uw Blog gepubliceerde Inhoud die door Proximus als strijdig met de onderhavige Gebruiksvoorwaarden wordt beschouwd te verwijderen. U erkent de geldigheid van een kennisgeving per fax, gewone post of per e-mail. U verbindt zich ertoe op zeer regelmatige basis uw elektronische briefwisseling te raadplegen.
 • 4.5.Indien het verwijderen van de betwiste Inhoud door de Blogger niet gebeurt binnen de gestelde termijn kan Proximus de totaliteit van de Blog schrappen, zonder voorafgaandelijke kennisgeving en zonder dat enige schadeloosstelling kan worden geëist. De toepassing van deze maatregel wordt per e-mail aan de Blogger meegedeeld.
  Een back-up kopie van de Blog wordt bewaard en ter beschikking gehouden van de bevoegde instanties.
 • 4.6.Indien Proximus één of meer klachten ontvang betreffende de inhoud opgesteld of verspreid in een andere taal dan Nederlands, Frans, Duits of Engels, kan het beslissen om de blog ontoegankelijk te maken voor het publiek. De Blogger dient dan de nodige maatregelen te treffen om Proximus toe te laten zijn wettelijke rechten en plichten uit te oefenen voorke de controle van de wettigheid van de betwiste inhoud, met name door een kwaliteitsvertaling te leveren in één van de vier voornoemde talen.

Alle blogs per categorie: